top of page
03.jpg

Project  | In a good way

Production  | School of Visual Arts

Director | Yi Ju Tsai
Screenwriter | Yi Ju Tsai
Animation | Yi Ju Tsai
Music | Wengu Hu
Sound Design | Wengu Hu, Yi Ju Tsai
Additional Animation | Hui kai Su, Chieh Li Wei, Hsiang Yeh

Anchor 1- View Project
'In a good way' trailer

'In a good way' trailer

播放影片
bottom of page